Znojemská dopravní společnost – PSOTA

Připravujeme pro vás nové webové stránky
Informace na této stránce nejsou platné

Přepravní řád - Smluvní přepravní podmínky

vyhlášené na základě zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a podle vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu

1. Tyto smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou i nepravidelnou přepravu osob, zavazadel, živých zvířat a stanovují podmínky pro tuto přepravy na dálkových (komerčních) linkách provozované výše uvedeným dopravcem.

2. Dopravce uzavře přepravní smlouvu s cestujícím tehdy, není-li vozidlo plně obsazeno. O obsazení vozidla rozhoduje řidič. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující do vozidla nastoupí a zakoupí si jízdenku. Ceny jízdenek jsou zveřejněny ve vozidlech dopravce.

3. Jízdné je cestující povinen zaplatit podle ceníku dopravce a je žádoucí, aby přispíval k plynulému odbavení včasným připravením vhodných platidel. Právo na zlevněné jízdné je cestující povinen bez vyzvání prokázat příslušným průkazem při každém zakoupení jízdenky a při každém jejím použití. Při převzetí jízdenky je cestující povinen se přesvědčit, zda mu byla vydaná platná jízdenka ze strojku pro tisk jízdenek, zda zaplacené jízdné odpovídá ceně vyznačené na jízdence a zda má jízdenka správné datum konání jízdy. Po celou dobu přepravy i v době výstupu musí cestující mít jízdenku u sebe a zacházet s ní tak, aby nedošlo k jejímu poškození pro případ kontroly. Smluvním partnerem společnosti pro výkon kontroly jízdních dokladů a tedy oprávněnou osobou je firma ASAD.

4. Studenti od 18 do 26 let mohou využívat ISIC kartu nebo žákovský průkaz vystavený různými dopravci a platné jen po dobu školního roku u všech dopravců.

5. Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému. Cestující, který nedodržuje přepravní podmínky, který nedodržuje pokyny a příkazy osoby pověřené dopravcem, který znečistil vozidlo, který ruší klidnou přepravu cestujících a který jinak obtěžuje cestující, je povinen zaplatit přirážku, nebo může být oprávněnou osobou vyloučen z přepravy.

Výše přirážky činí 1 500,- Kč s tím, že:

– při úhradě přirážky ihned, nebo do sedmi kalendářních dnů v sídle dopravce se tato částka snižuje na 800,- Kč.

– při vymáhání soudní cestou se stanovená přirážka 1 500,- Kč nemění.

6. Zavazadla jsou přepravována jako příruční zavazadla nebo jako spoluzavazadla. Příruční zavazadla přepravovaná bezplatně jsou nejvýše jedno zavazadlo o rozměrech menšími než 20x30x50cm. Bezpečná manipulace s těmito zavazadly, dohled na ně a odpovědnost za ně přísluší cestujícímu. Zavazadla větších rozměrů přesahující i jeden z uvedených rozměrů, nebo tvaru válce, do délky 150cm a do průměru 10 cm, nebo tvaru desky přesahující rozměr 80x100cm, jejich hmotnost současně nepřesahuje 25 kg, jsou přepravována za úhradu jako spoluzavazadlo.

Jako spoluzavazadlo lze přepravovat, pokut do obsazení vozidla dovoluje a není-li přeprava jízdním řádem nebo oprávněnou osobou vyloučena, jeden dětský kočárek. Řidič může povolit přepravu dalších kočárků, pokud to umožňují provozní poměry. Jízdní kolo lze přepravovat pouze, pokud to umožňují provozní podmínky se souhlasem řidiče.

7. Cestující je povinen nahlásit řidiči přepravu a uložení spoluzavazadla do úložného prostoru vozidla a uhradit cenu přepravy. Horní hranice ceny spoluzavazadla, kterou dopravce přijme k přepravě na delších linkách mimo prostor pro cestující – v úložném prostoru vozidla je 2000 Kč. Peníze a cennosti nad 2000 Kč lze přepravovat pouze v příručním zavazadle s přímým dohledem a na odpovědnosti cestujícího.

8. Živá zvířata lze přepravovat pouze ve zcela uzavřené schránce s nepropustným dnem. Ve vozidle se smí přepravovat beze schránky pouze jeden pes, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké sňůře. Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.

9. Řidič vozidla jako pověřená osoba a jiná osoba pověřená dopravcem veřejné linkové dopravy vybavená kontrolním odznakem, nebo průkazem dopravce (dále jen pověřená osoba) je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a plynulosti dopravy, nebo bezpečnosti ostatních cestujících. Řidič vozidla a jiná, dopravcem pověřená osoba je oprávněna:

a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, dále pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, jeví znatelné známky opilosti, znečišťuje vozidlo, vyhazuje předměty z vozidla, poškozuje vozidlo, nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících, nebo ostatní cestující jinak obtěžuje. Vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího

b) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících, nebo ohrožují zdraví cestujících, nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky a obsaditelnost vozidla.

c) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku, nebo vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti.

10. Cestující nesmí v autobuse: mluvit za jízdy na řidiče, vstupovat do vozu na kolečkových bruslích, zdržovat se v prostoru, který znemožňuje bezpečný výhled řidiče, kouřit ve vozidle odkládat věci na sedadla, chovat se hlučně, reprodukovat hudbu, konzumovat vlastní potraviny, nebo obtěžovat spolucestující jiným nevhodným chováním, nebo poškozovat interiér vozidla.

11. Na žádost cestujícího je dopravce povinen zpoždění na linkách písemně potvrdit. Potvrzení vydá v sídle společnosti.

Ve Znojmě 1.1.2023

Ing. Petr Chadim

ředitel společnosti