Znojemská dopravní společnost – PSOTA

Připravujeme pro vás nové webové stránky
Informace na této stránce nejsou platné

Přepravní řád turistického vláčku

1. Tyto smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel, živých zvířat a stanovují podmínky pro tuto přepravu při provozu vyhlídkového turistického vláčku (dále jen VTV).


2. Dopravce uzavře přepravní smlouvu s cestujícím tehdy, není – li vozidlo plně obsazeno, o obsazení vozidla rozhoduje řidič. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující do vozidla nastoupí a zakoupí si jízdenku.


3. Jízdné je cestující povinen zaplatit podle ceníku dopravce a je žádoucí, aby přispíval k plynulému odbavení včasným připravením vhodných platidel. Právo na zlevněné jízdné je cestující povinen bez vyzvání prokázat příslušným průkazem při každém zakoupení jízdenky a při každém jejím použití. Při převzetí jízdenky je cestující povinen se přesvědčit, zda mu byla vydaná platná jízdenka ze strojku pro tisk jízdenek, zda zaplacené jízdné odpovídá ceně vyznačené na jízdence a zda má jízdenka správné datum konání jízdy. Po celou dobu přepravy i v době výstupu musí cestující mít jízdenku u sebe a zacházet s ní tak, aby nedošlo k jejímu poškození pro případ kontroly. Smluvním partnerem společnosti pro výkon kontroly jízdních dokladů a tedy oprávněnou osobou je firma ASAD.


4. Místo ve VTV pro invalidní vozíky a kočárky je možno garantovat pouze v případě předchozí rezervace minimálně 1 pracovní den na e-mailové adrese zds-obchodni@seznam.cz a potvrzení dopravcem, a to pouze ze zastávky Plovárna – klášter Louka, na první spoj v 9:00h. Na ostatních zastávkách a spojích není možné místo pro invalidní vozíky ve VTV garantovat. Rovněž není přeprava garantovaná, pokud je již VTV obsazen cestujícími a nelze je usadit mimo prostor pro přepravu vozíčkáře. Výjimkou je potvrzená rezervace.
– při nástupu s invalidním vozíkem je nutné být na zastávce Plovárna – klášter Louka nejpozději 10 minut před odjezdem z důvodu nutnosti úpravy vagónku a přednostního nástupu
– při nástupu do VTV s invalidním vozíkem je nutné informovat řidiče o místě výstupu, s ohledem na nutnost většího časového prostoru na zastávce VTV pro vystupování invalidního vozíku
– kapacita přepravy je max. 2 invalidní vozíky / 2 kočárky
– s ohledem na technické parametry je možný nástup/výstup pouze s „dvoustopými“ invalidními vozíky (trojkolové vozíky není možno použít)


5. Ceník jízdného:
– cenu jízdného stanovuje dopravce maximálně do horní hranice stanovené Městem Znojmem
– VTV je možno využít mimo pravidelný jízdní řád, pro soukromou jízdu. Další informace na tel. čísle: 602 538 227 -obchodní oddělení, zds-obchodni@seznam.cz.


6. Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému. Cestující, který nedodržuje přepravní podmínky, který nedodržuje pokyny a příkazy osoby pověřené dopravcem, který znečistil vozidlo, který ruší klidnou přepravu cestujících a který jinak obtěžuje cestující, je povinen zaplatit přirážku, nebo může být oprávněnou osobou vyloučen z přepravy.
Výše přirážky činí 1 500,-Kč s tím že:
– při úhradě přirážky ihned, nebo do sedmi kalendářních dnů v sídle dopravce se tato částka snižuje na 800,-Kč.
– při vymáhání soudní cestou se stanovená přirážka 1 500,-Kč nemění.


7. Zavazadla ve znojemském VTV jsou přepravována jako příruční zavazadla a přepravována bezplatně, nejvýše však jedno zavazadlo na osobu, neučiní-li oprávněná osoba výjimku s ohledem na přepravní možnosti a bezpečnost.


8. Živá zvířata lze přepravovat pouze ve zcela uzavřené schránce s nepropustným dnem. Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.


9. Řidič vozidla jako pověřená osoba a jiná osoba pověřená dopravcem veřejné linkové dopravy vybavená kontrolním odznakem, nebo průkazem dopravce (dále jen pověřená osoba) je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a plynulosti dopravy, nebo bezpečnosti ostatních cestujících.
Řidič vozidla a jiná, dopravcem pověřená osoba je oprávněna:
a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, dále pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, jeví znatelné známky opilosti, znečišťuje vozidlo, vyhazuje předměty z vozidla, poškozuje vozidlo, nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících, nebo ostatní cestující jinak obtěžuje. Vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího
b) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožující zdraví cestujících, nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla
c) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku, nebo vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti.


10. Cestující nesmí ve VTV: vstupovat do vozu na kolečkových bruslích, kouřit ve vozidle, odkládat věci, nebo zvířata na sedadla, chovat se hlučně, reprodukovat hudbu, konzumovat vlastní potraviny, nebo obtěžovat spolucestující jiným nevhodným chováním, nebo poškozovat interiér vozidla.


11. VTV je provozován pro Město Znojmo.